Aftaler og vedtægter

§ 1. Juridisk personlighed og status
Erhvervshus Midtjylland er oprettet med hjemmel i § 12, stk. 1, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og udgør en selvstændig juridisk enhed.

Erhvervshus Midtjylland har status som et særligt forvaltningssubjekt, hvorved forstås en selvstændig juridisk enhed inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervsfremmestruktur. Erhvervshus Midtjylland indgår ikke i det statslige, administrative hierarki, men hører dog under Erhvervsministeriets tilsyn.

Erhvervshus Midtjylland er omfattet af offentligretlige regler, som finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af erhvervshusene. Disse regler er bl.a. lov om Folketingets Ombudsmand, arkivloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven, ligestillingsloven samt de almindelige forvaltningsretlige principper.

§ 2. Hjemsted
Erhvervshus Midtjyllands hjemsted er Aarhus Kommune med filialer beliggende i Herning Kommune og Horsens Kommune.

Erhvervshus Midtjylland dækker kommunerne Horsens Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Aarhus Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Hedensted Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune.

Erhvervshus Midtjylland er oprettet med CVR 40084606.

§ 3. Formål
Erhvervshus Midtjylland skal tilbyde ydelser af høj kvalitet, som skal være nemt tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning. Vejledningen skal understøtte erhvervsudviklingen og fremme produktivitet og konkurrenceevne i virksomhederne.

Erhvervshus Midtjylland skal fungere som et stærkt tværkommunalt kompetencecenter med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling samt fungere som fysisk knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og understøtte virksomhedernes adgang til de højt specialiserede statslige ordninger.

Erhvervshus Midtjyllands virksomhed skal udøves i overensstemmelse med rammerne i lov om erhvervsfremme, nærværende vedtægt, aftaler om etablering og rammer for erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og KL samt de årlige resultatkontrakter, der indgås mellem Erhvervshus Midtjylland og KKR Midtjylland.

§ 3.1. Aktiviteter
Til fremme af formålet varetager Erhvervshus Midtjylland bl.a. specialiseret erhvervsservice i form af virksomhedsspecifikke vejledningsforløb, herunder henviser virksomheder videre til private rådgivere eller andre offentlige ordninger. Der skal være adgang til erhvervshusenes ydelser via filialerne.

Erhvervshus Midtjylland kan være operatør på erhvervsfremmeprojekter, herunder projekter med midler fra EU’s strukturfond, hvor operatørrollen ligger i forlængelse af erhvervshusets formål som beskrevet i § 3.

De aktiviteter, som Erhvervshus Midtjylland iværksætter, må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private rådgivere.

Erhvervshus Midtjylland kan ikke oprette, være ejer af, eller have bestemmende indflydelse i juridiske enheder, der udøver aktiviteter, der virker konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv eller i øvrigt ligger udenfor erhvervshusets formål som beskrevet i § 3.

§ 4. Finansiering og økonomisk drift
Erhvervshusenes basisbevilling finansieres af de kommuner, der er tilknyttet det enkelte erhvervshus, og tilvejebringes delvist af kommunernes bloktilskud fra staten.

Erhvervshus Midtjyllands aktiviteter, herunder udgifter til administration mv., finansieres konkret af den økonomiske ramme, der fremgår af aftale om etablering af erhvervshusene mellem erhvervsministeriet og KL, samt øvrige midler, som måtte blive tilført Erhvervshus Midtjylland fra involverede aktører. Den økonomiske ramme er dimensioneret til at løse erhvervshusenes kerneopgaver som stærke tværkommunale kompetencecentre for vejledning af virksomheder, og for bestyrelsens vedkommende som bidragyder til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Erhvervshus Midtjylland har ikke til formål at skabe økonomisk overskud. Årets overskud anvendes efter rimelige henlæggelser til konsolidering af erhvervshusets aktiviteter.

Erhvervshus Midtjylland har en selvstændig økonomi, som erhvervshuset selv hæfter for og disponerer over inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, nærværende vedtægt, aftaler om etablering og rammer for erhvervshusene mellem Erhvervsministeriet og KL samt de årlige resultatkontrakter, der indgås mellem Erhvervshus Midtjylland og KKR Midtjylland.

Erhvervshus Midtjyllands midler skal administreres med henblik på iværksættelse af aktiviteter på et økonomisk forsvarligt grundlag med principper om omkostningsbevidsthed og en effektiv udnyttelse af midler for øje og således, at midlerne anvendes til opfyldelse af erhvervshusets formål.

Erhvervshus Midtjyllands midler skal administreres under respekt af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder ligheds- og saglighedshensyn.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen er Erhvervshus Midtjyllands øverste ledelsesorgan.

§ 5.1. Opgaver
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Erhvervshus Midtjylland og fastlægger rammerne for erhvervshusets virksomhed samt træffer beslutning om deltagelse i aktiviteter, fx projekter med midler fra EU’s strukturfond, hvis sådanne aktiviteter er af større økonomisk eller strategisk betydning for erhvervshuset, og hvis det skaber værdi for en væsentlig del af virksomhederne i det geografiske område for Erhvervshus Midtjylland.

Bestyrelsen fastlægger forretningsordenen for Erhvervshus Midtjylland. Forretningsordenen og eventuelle ændringer heraf skal godkendes af erhvervsministeren.

Bestyrelsen skal sikre en effektiv opgavevaretagelse og at Erhvervshus Midtjyllands aktiviteter matcher virksomhedernes behov.

Bestyrelsen skal påse, at Erhvervshus Midtjyllands midler administreres i overensstemmelse med vilkårene i § 4.

Bestyrelsen ansætter en direktør der bistår bestyrelsen i deres arbejde og til varetagelse af Erhvervshus Midtjyllands daglige ledelse og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen påser, at direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bestyrelsen løbende modtager fornøden rapportering om erhvervshusets finansielle forhold, risikostyring mv.

Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Bestyrelsen skal fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragsyder og sparringspartner, når der skal udvikles en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter styrkepositioner og håndterer barrierer for vækst i netop deres landsdel. Bestyrelsen skal bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder i formuleringen af regionale kapitler for at underbygge den lokale forankring. Det skal ske med udgangspunkt i den viden, som Erhvervshus Midtjylland opnår gennem den daglige kontakt og vejledning af virksomheder og i dialog med relevante aktører.

Bestyrelsen skal sikre, at KKR Midtjylland inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Midtjyllands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi.

§ 5.2. Sammensætning og udpegninger
Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, herunder 1 formand, og 1 observatør:

  • 1 formand, der udpeges af KKR Midtjylland, og som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.
  • 3 medlemmer, der udpeges af KKR Midtjylland blandt kommunale repræsentanter.
  • 4 medlemmer, der udpeges af KKR Midtjylland blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer.
  • 1 medlem der udpeges af KKR Midtjylland blandt repræsentanter fra en videninstitution.
  • 1 medlem, der udpeges af KKR Midtjylland fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab.
  • 1 medlem, der udpeges af Regionsråd Midtjylland.

I bestyrelsen deltager 1 observatør fra Erhvervsministeriet.

Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand.

Ligestillingsloven finder anvendelse ved nedsættelse af bestyrelsen.

Med erhvervsorganisationer forstås privatoprettede organisationer, herunder de forhandlingsberettigede arbejdsgiverorganisationer, der varetager medlemmernes brancheinteresser over for beslutningstagere i det politiske system.

KKR Midtjylland beslutter i hver funktionsperiode hvilke erhvervsorganisationer og videninstitutioner, der er indstillingsberettigede til Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse. De fire virksomhedsrepræsentanter skal tilsammen repræsentere et bredt udsnit af de typer af virksomheder, der er fremtrædende i Erhvervshus Midtjyllands opland.

Beslutningen om hvilke erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettiget, skal baseres på en saglig overvejelse om, hvilken sammensætning af virksomhedsinteresser, der bedst afspejler de behov, som Erhvervshus Midtjyllands ydelser skal møde. De indstillede skal være aktive erhvervsdrivende. Herudover kan erhvervsorganisationerne ikke pålægges krav udover, at en eller flere indstillingsberettigede erhvervsorganisationer skal indstille fra en SMV.

Det er et væsentligt hensyn, at bestyrelsen bliver en operationel enhed, der sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. Medlemmerne af bestyrelsen varetager således ikke andre interesser end erhvervshusets og udpeges i personlig egenskab af KKR (et medlem af regionen). De vil således ikke handle under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede organisationer. Det skal blandt andet sikre, at medlemmerne ikke instrueres i at varetage særinteresser, men at den samlede bestyrelse kan finde fælles løsninger for Erhvervshus Midtjylland og dets opland.

Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Et medlem af Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen.

Et medlem af bestyrelsen må ikke samtidigt være direktør i erhvervshuset.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Bestyrelsens funktionsperiode løber til førstkommende 1. april efter valg til kommunalbestyrelser og regionsråd har været afholdt. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder før udløbet af perioden, udpeges et nyt medlem efter samme procedure, som ved udpegelsen af det udtrådte medlem.

I forlængelse af kommunalvalg opretholder medlemmer deres plads i bestyrelsen, indtil nyudpegning har fundet sted, hvor der nedsættes en ny bestyrelse.

Det skal fremgå af erhvervshusenes forretningsorden, at bestyrelsen kan træffe afgørelse om at afsætte et bestyrelsesmedlem efter henstilling fra erhvervsministeren. Fx hvis det pågældende medlem groft uagtsomt har handlet i strid med vedtægterne eller ikke lever op til kravet om decorum, f.eks. i tilfælde af at have begået strafbare handlinger, som kan skade Erhvervshus Midtjyllands omdømme.

§ 5.3. Honorar
Medlemmer af bestyrelsen modtager et honorar på 15.000-30.000 kr. om året. Formanden modtager et honorar på 70.000-110.000 kr. om året. Næstformanden, såfremt en sådan er udpeget, modtager et honorar på 40.000-55.000 kr. om året. Observatøren modtager ikke honorar. De nøjagtige honorarer fastlægges i forretningsordenen på baggrund af en konkret vurdering af den faktisk forventede arbejdsindsats.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervshuset.

§ 5.4. Bestyrelsesmøder og beslutninger
Bestyrelsen ledes af en formand og i formandens fravær af en næstformand, såfremt en sådan er udpeget. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder og påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, såfremt en sådan er udpeget, er til stede.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, såfremt en sådan er udpeget, stemme afgørende.

Antallet af bestyrelsesmøder, herunder regler for indkaldelse og afholdelse, fastlægges i forretningsordenen.

§ 6 Erhvervshus Midtjyllands administration
Direktøren varetager den daglige ledelse af Erhvervshus Midtjylland og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, herunder direktionsinstruksen, jf. punkt 5.1.

Direktøren har bl.a. ansvaret for:

  • at implementere bestyrelsens beslutninger efter dennes nærmere anvisning, herunder beslutninger om iværksættelse af en bestemt aktivitet.
  • at lede og træffe afgørelser om ansættelse af Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere.
  • at bistå bestyrelsens samarbejde med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i forbindelse med Erhvervshus Midtjyllands bidrag til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.
  • at Erhvervshus Midtjyllands bogføring sker under iagttagelse af gældende regler herom, og at der aflægges regnskab til bestyrelsen.

§ 7. Inhabilitet
Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Derudover gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 8. Tegningsret
Erhvervshus Midtjylland tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren og formanden, eller næstformanden (i formandens fravær) for bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura.

§ 9. Tilsyn
Erhvervshus Midtjylland er undergivet erhvervsministerens tilsyn. Erhvervshus Midtjylland er til enhver tid forpligtet til, uden ugrundet ophold, at udlevere de oplysninger, som erhvervsministeren måtte finde nødvendige i udøvelsen af sit tilsyn.

§ 10. Åbenhed
Erhvervshus Midtjylland skal offentliggøre resultatkontrakter, årsregnskab, forretningsorden, bestyrelsesreferater og budgetter og andre dokumenter, der er relevante for offentligheden.

§ 11. Revision og regnskab
Erhvervshus Midtjylland aflægger årsregnskab.

Erhvervshus Midtjyllands regnskabsår følger kalenderåret. Første årsregnskab aflægges for perioden 20. december 2018 til 31. december 2019.

Årsregnskabet revideres af en godkendt revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Årsregnskab/årsrapport fremsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj det følgende år.

§ 12. Ændring af vedtægt
Vedtægtsændringer skal godkendes af erhvervsministeren og efter aftale med KL, og kan ske på initiativ fra erhvervsministeren, KL eller Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse. Vedtægtsændringer efter indstilling fra Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse skal behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum.

§ 13. Opløsning
Erhvervshus Midtjylland kan opløses ved lov.

I tilfælde af Erhvervshus Midtjyllands nedlæggelse tilfalder erhvervshusets formue statskassen, og staten indtræder i øvrigt i erhvervshusets rettigheder og forpligtelser.

§ 14. Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft 20. december 2018.


Erhvervsministeriet, den 20. december 2018

Rasmus Jarlov

Sidst opdateret: 15.03.2019