Omstillingspulje målrettet minkavl og følgeerhverv

DEKORATIVT_BILLEDE

Hele den danske minkbranche er lukket ned, og rigtig mange dygtige landmænd og virksomheder, der har haft minkbranchen som kunder, står med spørgsmålet »hvad nu?«.

Gennem Omstillingspuljen kan minkavlere og følgeerhverv til minkavl over hele landet søge tilskud til omstilling eller opstart af ny virksomhed.

FAKTA:
 • Den maksimale tilskudsstørrelse afhænger af ansøgervirksomhedens størrelse.
 • Midlerne bliver udbudt i 2 runder, hvor virksomhederne kan søge. En i 2021 og en i 2022.

Bekendtgørelse om pulje til udmøntning af tilskud til omstilling for minkavlere og følgeerhverv

Er du i målgruppen?

Målgruppen for omstillingspuljen falder indenfor to grupper:

 • Minkavlere og følgeerhverv til minkavl, som har afviklet eller er i gang med at afvikle deres virksomhed med henblik på at søge erstatning, og som søger puljen vedrørende opstart af ny virksomhed.
 • Minkavlere og følgeerhverv til minkavl, hvor minkavl eller minkrelateret virksomhed kun har udgjort en andel af en større virksomhed, og som derfor vil søge tilskud til omstilling af den eksisterende virksomhed.

Søger du Omstillingspuljen som minkavler, er det et krav, at din minkvirksomhed var i drift den 15. juni 2020 og har haft egenproduktion af minkskind i Danmark i 2018, 2019 eller 2020 samt relevante miljøtilladelser mm. til de producerede dyr.

Søger du Omstillingspuljen som følgeerhverv, vurderes din virksomhed hovedsageligt at falde indenfor fire grupper: Pelserier, fodercentraler, udstyrsproducenter og auktionshuse. Afgrænsningen af relevante følgeerhvervsansøgere sker med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Virksomheden var i drift den 15. juni 2020
 • Mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden 2017-2019 (eller hertil svarende forskudte regnskabsår) skal komme fra handel med danske minkproducenter. For virksomheder, der ikke har haft omsætning i den fulde periode 2017-2019, danner perioden fra stiftelsen af virksomheden frem til 15. juni 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog som minimum dække 3 måneder.
 • Følgeerhverv defineret som hhv. pelserier tilknyttet en minkvirksomhed eller ikke-minkvirksomheders udlejning af bur- og staldkapacitet til dansk minkavl er ikke omfattet af omsætningskravet.

Krav til ansøgere

Kravene til dig som ansøger afhænger af, hvilken virksomhed du har. Fælles for alle ansøgere er det dog, at du skal have en privat virksomhed (dansk CVR-nr.) og fremsende en plan for omstillingen af din virksomhed - herunder overordnet tidsplan og budget.

Læs mere om specifikke krav for forskellige former for virksomhed herunder:

 • Ansøgere fra minkavl skal dokumentere, at virksomheden var i drift den 15. juni 2020, og der har været egenproduktion af minkskind i 2018, 2019 eller 2020 samt de relevante miljøtilladelser mm.
 • Ansøgere fra følgeerhverv skal dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-2019 (eller hertil svarende forskudte regnskabsår/perioden (min. 3 måneder) siden stiftelsestidspunkt efter 2017 frem til 15. juni 2020) stammede fra handel med danske minkproducenter.
 • Ansøgere fra pelserier tilknyttet en minkvirksomhed eller ikke-minkvirksomheders udlejning af bur- og staldkapacitet til dansk minkavl skal dokumentere dette særlige tilhørsforhold.
 • Ansøger fra følgeerhverv skal dokumentere en markant omsætningsnedgang på mindst 30 pct. som følge af nedlukningen af minkerhvervet i Danmark

Hvad kan du søge tilskud til?

Virksomheder indenfor målgruppen kan søge tilskud til omlægning af deres eksisterende virksomhed, iværksætteri eller kompetenceudvikling.

Omlægning af din eksisterende virksomhed:

 • Tilskud til rådgivning om f.eks. erhvervsomlægning og forretningsudvikling af din eksisterende virksomhed hos relevante rådgivningsvirksomheder eller konsulenthuse.
 • Tilskud til udviklings- og innovationsforløb i din virksomhed, evt. i samarbejde med f.eks. andre virksomheder eller offentlige aktører.
 • Tilskud til test og tilpasning af ny teknologi - herunder f.eks. også ny anvendelse af eksisterende teknologi i ansøgervirksomheden, evt. i kombination med nyt udstyr.
 • Tilskud til indkøb af f.eks. nyt udstyr, materialer eller teknologi, som understøtter virksomhedens omstillingsproces.

Etablering af ny virksomhed:

 • Tilskud til rådgivning om f.eks. iværksætteri, udvikling af nye forretningsmodeller eller kapitalsøgning.
 • Tilskud til iværksætter- og innovationsforløb, f.eks. i inkubationsmiljøer.
 • Tilskud til indkøb af f.eks. nyt udstyr, materialer eller teknologi, som understøtter iværksætteri.

Kompetenceudvikling:

 • Tilskud til kompetenceudvikling direkte relateret til implementering af f.eks. nyt udstyr og teknologi.

Projekter, der bidrager til grøn omstilling, bliver prioriteret såfremt ansøgningen lever op til de øvrige krav. Tilskudspuljen vil ligeledes prioritere forretningsmodeller, der vurderes at have ambitioner og vækstpotentiale af en mere innovativ karakter.

Tilskuddets størrelse og medfinansiering

Den maksimale tilskudsstørrelse afhænger af din virksomheds størrelse:

 • Virksomheder med op til 9 fuldtidsansatte kan søge om op til 1.000.000 kr.
 • Virksomheder med mellem 10 og 49 fuldtidsansatte kan søge om op til 1.250.000 kr.
 • Virksomheder med over 50 fuldtidsansatte kan søge om op til 200.000 EUR.

Virksomheder kan ansøge om tilskud til ét fælles projekt i samarbejde med andre virksomheder, men der kan maksimalt ansøges om tilskud svarende til 2,5 mio. kr.

Ansøgninger med ansøgt tilskudsbeløb under 10.000 kr. og over 2,5 mio. kr. afvises.

Indenfor den maksimale tilskudsramme kan der opnås støtte til ekstern bistand til udarbejdelse af ansøgning og revisorbistand, jfr. §8 stk 4 og 5 i bekendtgørelsen.

Medfinansiering
Hovedreglen forventes at være, at ansøgningerne kan rummes inden for den generelle de minimis ordning og den særlige deminimis ordning for landbruget, jfr. §14 i bekendtgørelsen. I disse tilfælde vil der ikke være krav om medfinansiering.
Der vil således alene være behov for virksomhedens medfinansiering, når ansøgningen skal rummes inden for landbrugsgruppefritagelsesordningen eller den generelle gruppefritagelsesordning, jfr. §8 stk. 6.

 • For virksomheder, der søger i henhold til landbrugsgruppefritagelsesforordningen, stilles der krav om 60 pct. medfinansiering til investering i nyt udstyr, materialer eller teknologi, som dog på visse betingelser kan sænkes til 40 pct. medfinansiering, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 702/2014, artikel 14, stk. 13, og artikel 17, stk. 10.

 • For små og mellemstore virksomheder, der søger i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning, stilles der krav om medfinansiering på 50 pct. til rådgivningsydelser, udviklings- og innovationsforløb samt iværksætter- og innovationsforløb. For små virksomheder stilles der krav om 30 pct. medfinansiering til test og tilpasning af ny teknologi, mens kravet om medfinansiering hertil er 40 pct. for mellemstore virksomheder og 50 pct. for store virksomheder. For små virksomheder stilles der krav om 30 pct. medfinansiering til kompetenceudvikling relateret til implementering af ny teknologi, mens kravet om medfinansiering er 40 pct. for mellemstore virksomheder og 50 pct. for store virksomheder. For små virksomheder stilles krav om 80 pct. medfinansiering til investering i nyt udstyr eller teknologi, mens der stilles krav om 90 pct. medfinansiering for mellemstore virksomheder.

Medfinansiering kan lægges kontant eller i medarbejdertimer. Der stilles dog krav om, at tilskud til udstyr, materialer eller teknologi samt kompetenceudvikling medfinansieres kontant.

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Omstillingspuljen er åben for ansøgninger mellem den 9. august og 20. september. I det tidsrum skal du udfylde din ansøgning i et elektronisk ansøgningssystem. Når puljen åbner, kan du tilgå ansøgningssystemet her

Det er en god idé at forberede ansøgningen ved at udfylde en af de to ansøgningsskemaer i word.

OBS! Skabelonen er blot til forberedelse. Ansøgningen skal indsendes online, når puljen åbner.

Du er velkommen til at kontakte dit lokale Erhvervshus for råd og vejledning til din ansøgning.

Omstillingspuljen har 2 ansøgningsrunder. En i 2021 og en i 2022. Budgetrammen for hver runde er på 24.250.000 kr.

Tidsplan for Omstillingspuljens første runde

 • Den 9. august 2021: Omstillingspuljen åbner

 • Den 20. september 2021: Første ansøgningsrunde lukkes

 • Primo oktober: De første tilsagn/afslag udsendes

Vurderingskriterier og dokumentationskrav

Vurderingskriterier
Ansøgninger fra virksomheder, der opfylder kravene for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

 • Hvorvidt det ansøgte projekt realistisk vil bidrage til omstilling af virksomheden.
 • Hvorvidt virksomheden med den ansøgte omstillingsplan har potentiale for at tilpasse sig de ændrede vilkår, så de kan være levedygtige på længere sigt.
 • Det vægter positivt, hvis virksomhedens omstilling bidrager til grøn omstilling eller innovation.
 • Det vægter positivt, hvis ansøger kan dokumentere relevante samarbejdspartneres eller investorers deltagelse i projektet.

Dokumentationskrav
Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 2 tilbud for hver aktivitet, der søges om i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i forvaltningsloven.
Denne markedsafsøgning dokumenteres ligeledes i det elektroniske ansøgningssystem.

Har du brug for vejledning?

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Nordjylland

 • Jørgen Sølvkjær Vestergaard, mail: jsv@ehnj.dk, tlf.: 21 72 24 95
 • Claus Hein, mail: ch@ehnj.dk, tlf.: 31 10 46 52

Erhvervshus Sydjylland

 • Hanne Gulløv, mail: hg@ehsyd.dk, tlf.: 25 50 53 03

Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Hovedstaden

 • Flemming Troelsen, mail: ftr@ehhs.dk, tlf.: 3010 8092

Har du mere generelle spørgsmål? Så kontakt:

Projektleder Bent Mikkelsen

Tlf.: 20 23 33 60

Mail: bbm@erhvervshusmidtjylland.dk

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

 • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
 • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
 • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
 • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Denne rapportering foretages på samme vis i det elektroniske ansøgningssystem.

Sidst opdateret: 03.08.2021